Halaat badal jate hain song lyrics | jesus hindi song - we worship lyrics

search song

Thursday 9 July 2020

Halaat badal jate hain song lyrics | jesus hindi song

Halaat badal jate hain
Yesu tere aane se
Yesu tere aane se
Tere aane se, Tere aane se
Tere aane se, Aane se, aane se
Halaat badal jate hain
 
Kodo se chalni hua
Zakhmo se choor hua
Sooli ki rahon per
Gum se na dhal hua
Bimaar Shifa pate hain
Yesu tere…
 
Yayir ki beti ko
Yesu ne zinda kiya
Murda lazar ko
Yesu ne zinda kiya
Murde bhi ji uthte hain
Yesu tere…
 
Suli pe daku ko
Yesu ne maaf kiya
Khoon kid hara se
Sabhon ko saaf kiya
Badkaar badal jate hain
Yesu tere…
 


1 comment: