Khamosh Ho Aur Jaan Lo song lyrics | Anil kant song - we worship lyrics

search song

Sunday 14 June 2020

Khamosh Ho Aur Jaan Lo song lyrics | Anil kant song

Khamosh Ho Aur Jaan Lo, Jaan Lo Khuda Hai Woh
Woh Hi Hai Sabse Bada Baadshah Kehte Usko

Woh Hi Panah Hai Woh Kudrat Hai
Har Mushkil Mein Woh Hi Madad Hai
Ab Mujhko Kuch Khuaf Nahin Hai
Chahe Paani Shor Machayen
Gher Le Toofan Duniya Ko
Ik Dariya Hai Jiski Shaakhen
Uske Maqdis Mein Jaati Hain
Shehar-E- Khuda Hai Woh Na Talega
Bolega Jab Paak Yehovah Kaanp Uthenge Saare Log

 


No comments:

Post a Comment