Jhanda Hai Prem Ka, Prem Ka lyrics | - we worship lyrics

search song

Wednesday 27 May 2020

Jhanda Hai Prem Ka, Prem Ka lyrics |

Jhanda Hai Prem Ka, Prem Ka
Mere Dil Se Lahrata
Mere Dil Se Lahrata
Mere Dil Se Lahrata
Jhanda Hai Prem Ka, Prem Ka
Mere Dil Se Lahrata
Raja Yeshu Mere Dil Mei Hai
Use Uthao Dil Se Gao
Saara Jag Jaane
Saara Jag Jaane
Saara Jag Jaane
Use Uthao Dil Se Gao
Saara Jag Jaane
Raja Yeshu Mere Dil Mei Hai


No comments:

Post a Comment