Yeeshu Naam Hai Mera Rahane Ka Sthaan lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Thursday 16 April 2020

Yeeshu Naam Hai Mera Rahane Ka Sthaan lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics


 Yeeshu Naam Hai, Mera Rahane Ka Sthaan,
 Bhakti Se Gaoon Jayagaan

1 Yahova Yire, Sab Kuchh Dekhega,
  Stuti Ho Prabhu, Teree Stuti Ho Prabhu

2. Yahova Nissee, Deta Jay Vijay,
  Stuti Ho Prabhu, Teree Stuti Ho Prabhu

3 Yahova Raapha, Changaee Deta Hai,
  Stuti Ho Prabhu, Teree Stuti Ho Prabhu

4 Yahova Rohee, Achchha Charavaaha
  Stuti Ho Prabhu, Teree Stuti Ho Prabhu

5 Yahova Shambha, Sang Sang Rahata Hai,
  Stuti Ho Prabhu, Teree Stuti Ho Prabhu


No comments:

Post a Comment