Rooh ki baarish lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics - we worship lyrics

search song

Friday 28 February 2020

Rooh ki baarish lyrics | hindi christian song lyrics | worship song lyrics | jesus hindi song lyrics


Rooh ki baarish, barsa chahti hai
Khudawand ki shifa aati hai-2
Prem ki barkha barsa chahti hai
Khudawand ki shifa aati hai-2

Shifa ka mumba, Yeshu Masiha
Chune ka usko waqt hai yeh
Apne imaan se uske lahoo se
Paapon se dhulne ka waqt hai yeh

Tere gunaah chahe ho kirmazi
Barf ki maanind dho dega woh
Paani aur rooh se dega janam
Jharnon si zindagi de dega woh

Kode bhi khaye tere liye
Tere liye hi woh suli chada
Kuchla gaya woh tere liye
Teri shifa ko yeh sab sahaa

Us par nazar kar le le shifa
Apne Masiha se le le shifa
Uski salib se le le shifa
Uske Uske lahoo se le le shifa
Rooh ki baarish…


No comments:

Post a Comment